Przedstawiona na stronie Urzędu Gminy Raszyn informacja Wójta Gminy Raszyn zawiera trzy opracowania i załączniki w postaci map:

 • tom I - Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego i 32 mapy;

 • tom II – Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego i 16 map;

 • Prognoza Oddziaływania Na Środowisko.

Załączony jest tam też formularz, adresowany do mieszkańców, na którym można wnosić wstępne uwagi do projektu studium i prognozy do 30 września 2011. Forma formularza wskazuje, że uwagi powinni dotyczyć konkretnych działek.

 

Poniżej zebrałem uwagi o charakterze ogólnym, które dotyczą sposobu konstrukcji całego opracowania. Zostały one uporządkowane tematycznie, a nie w kolejności występowania w Studium. Poszczególne uwagi mogą mieć różną wagę, ale celem nadrzędnym jest dopracowanie Studium.

 

Tu pragnę zwrócić uwagę Państwa na zdanie zamieszczona na stronie 4 tomu pierwszego:

 

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, jednak jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Wynika z niego wprost, że zadania nie wypisane w Studium nie mogą być potem przedmiotem działań gminy. Studium powinno być więc pełne i spójne. Kwestie szczegółowe mogą być opracowane w innych dokumentach, ale w Studium trzeba się na nie powołać.

 

PROBLEMY

 

Opisy historyczne

 

Tom I - strona 29

 

Dolina Raszynki w okolicy Falent była ośrodkiem produkcji żelaza z rudy darniowej również w okresie średniowiecza. Osadnictwo w obszarze gminy umocniło się pomiędzy XII, a XIV w., co związane było również z lokacją miejską Warszawy.

 

Jeżeli również w okresie średniowiecza to kiedy wcześniej? Ktoś wyrzuca historię dymarek z gminy. Skąd czerpać informację do promowania gminy, jeżeli na zapisy Studium należy uważać?

 

 

Tom I - strona 29

 

Od 1533 r. Raszyn i dobra Falenty stały się własnością kasztelana sendomierskiego Mikołaja Wolskiego z Gawartowej Woli.

 

Mikołaj Wolski z Podhajec (zm. 1548) był między innymi kasztelanem sandomierskim i właścicielem Raszyna od 1533. Inny Mikołaj Wolski (1553-1630), wraz z dwoma braćmi, był właścicielem Sendomierza – obecnie Mińska Mazowieckiego.
O jaki Sendomierz chodzi w Stdium?

 

 

Tom I - strona 30

 

Tak charakterystyczny (w połowie XIX w.) dla terenów w otoczeniu kolei warszawsko-wiedeńskiej rozwój osiedli mieszkaniowo-letniskowych ominął Gminę Raszyn. Nie bez znaczenia był również fakt występowania w gminie bardzo dobrych dla rozwoju rolnictwa warunków naturalnych.

 

Wpływu Twierdzy Warszawa na warunki zabudowy nikt nie uwzględnił. W Raszynie były jeszcze ograniczenia, w Pruszkowie już nie. Kolej Warszawsko-Wiedeńską otwierano sukcesywnie 1844-1848, więc ożywienie przyszło w II połowie wieku XIX. Osiedla mieszkaniowo-letniskowe były bardziej charakterystyczne dla kolei Nadwiślańskiej.

 

Różne informacje wstępne

 

Tom I - strona 6

 

Przesądzono również o rezygnacji z rezerw terenu pod lokalne urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej.

 

Tom I - strona 47

 

Wyznaczenie rezerw pod docelowy układ komunikacji ma istotne znaczenie dla prawidłowego jej funkcjonowania w przyszłości ze względu na parcelacje rolne.

 

Nie rozumiem zapisu ze strony 6. W dalszej części Studium wielokrotnie występują odwołania do zapewnienie rezerw terenu.

 

 

Tom I - strona 11

 

powołanie zespołu do pozyskiwania środków przedakcesyjnych i strukturalnych UE;

 

Warto by jawnie dodać na stronie 10, że chodzi o zapisy obecnie obowiązującego dokumentu, który ma ulec zmianie. Jak w roku 2011 pozyskiwać środki przedakcesyjne z UE? 

 

 

Tom I - strona 11

 

prywatyzacja gminnej służby zdrowia;

 

Warto by jawnie dodać na stronie 10, że chodzi o zapisy obecnie obowiązującego dokumentu, który ma ulec zmianie. Teraz chyba mówimy o komercjalizacji. Szpitala nie mamy więc przychodnia musiałaby działać jako spółka prawa handlowego i mogłaby upaść.
Prywatyzacja to sprzedanie samorządowej jednostki inwestorowi prywatnemu. Tylko najpierw musimy mieć taką jednostkę służby zdrowia.

 

Jaki będzie cel w obecnym Studium, bo wprost nie widać tego w treści?

 

 

Tom I - strona 11

 

wykreowanie imprezy turystycznej o zasięgu krajowym;

 

Warto by jawnie dodać na stronie 10, że chodzi o zapisy obecnie obowiązującego dokumentu, który ma ulec zmianie. Były próby z rocznicą Bitwy 1809, ale jakoś to kuleje. I nie chodzi o samą inscenizację. Inne drobne imprezy też są dobre. 

 

 

Tom I - strona 11

 

przeciwdziałanie rozwojowi przestępczości w tym zorganizowanej;

 

Warto by jawnie dodać na stronie 10, że chodzi o zapisy obecnie obowiązującego dokumentu, który ma ulec zmianie. Jak gmina chciała do tej pory zwalczać gangi? Czy to nie jest zadanie dla Policji i to na poziomie wojewódzkim/krajowym? A jeżeli mówimy o prewencji, to trzeba zaczynać od przeciwdziałania rzucaniu papierków na ulicę, o butelkach procentowych i petach już nie wspomnę.

 

 

Zaopatrzenie w wodę

 

Tom I - strona 47

 

Rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej realizowana jest sukcesywnie dla wszystkich obszarów urbanizowanych. Przewiduje się objęcie wszystkich terenów w miarę wzrostu zaludnienia.

 

Ale nie przewiduje zakończenia prac przed terminem wynikającym z akcesji do UE. A potem będą kary.

 

 

Tom I - strona 47

 

ujęcie wody Raszyn ul. Unii Europejskiej z ujęcia w utworach trzeciorzędowych ze stacją wodociągową i ujęciem publicznym

 

tom II - Strona 44

 

Na terenie gminy Raszyn działają wodociągi grupowe zasilane z 5 stacji uzdatniania wody powiązanych z gminnymi ujęciami wody: Raszyn - Rybie, Raszyn ul. Unii Europejskiej, Łady/Dawidy Bankowe, Puchały, Słomin.

 

Dlaczego na stronie Eko-Raszyn brak danych o wynikach badań wody z ujęciaRaszyn ul. Unii Europejskiej? Czy wolno wprowadzać do obrotu taką wodę? Jaka woda jest w „ujęciu wody oligoceńskiej”?

 

 

Tom I - strona 48

 

Należy dążyć do spięcia wodociągów gminnych w jedną sieć co zapewni niezawodną dostawę wody w każdych warunkach.

 

Czytałem kiedyś w Kurierze, że spięcie wodociągów miało już miejsce.

 

 

tom II - Strona 54

 

Nie przewiduje się wykorzystania wody wodociągowej do podlewania dużych obszarów upraw.

 

Dopuszcza się ujęcia lokalne dla usług i produkcji, do celów przeciwpożarowych oraz podlewania upraw wielkoobszarowych.

 

Do podlewania dużych obszarów upraw - NIE, ale do podlewania upraw wielkoobszarowych – TAK? Jaka to różnica?

 

 

Gospodarka odpadami – ogólnie

 

Tom I - strona 27

 

W przypadku konsekwentnej realizacji zadań i celów przedstawionych w Planie gospodarki odpadami dla gminy Raszyn nastąpi poprawa stanu środowiska.

 

Pisane na 2 lata przed końcowym terminem uregulowania gospodarki odpadami a stosowany jest tryb warunkowy. Potem będą kary za niewykonanie zobowiązań akcesji do UE.

 

 

Tom I - strona 27

 

Regulamin ten wprowadził nową jakość w gospodarce odpadami na terenie Gminy, ponieważ nałożył zarówno na mieszkańców, jak i firmy wywozowe, nowe obowiązki (na mieszkańców obowiązek segregowania odpadów, a na firmy wywozowe - odzysk, w poszczególnych latach określonych ilości (w kilogramach) każdego rodzaju strumienia odpadu stałego).

 

Nowa jakość a dalej nie wiadomo, kto komu ile przekazuje, bo brak bazy danych.

 

 

Tom I - strona 49

 

II.11.3. Gospodarka odpadami

 

Na terenie gminy funkcjonuje selektywna zbiórka śmieci oraz odpadów niesegregowanych.

 

W takim razie:

 

 • dlaczego gniazda segregacji są przepełnione (np. w razie pytań proszę spojrzeć przez okno w UG);

 • gdzie oddać strzykawki, puszki po farbach, żarówki, opony;

 • gdzie jest baza danych na temat ilości odpadów odebranych z posesji?

 

 

Gospodarka odpadami – ścieki

 

Tom I - strona 26

 

Natomiast nieczystości płynne wywożone są na stacje zlewne przy oczyszczalni w Falentach.

 

Tom I - strona 48

 

Brak jest danych obrazujących ilość ścieków nieobjętych wywozem, niemniej przyjmuje się, że ich znaczna część zanieczyszcza środowisko.

 

Pierwszy wpis sugeruje, że wszystkie nieczystości płynne są oczyszczane w Falentach. Kolejny pokazuje, że nie i nie do końca wiadomo jakie są potrzeby oczyszczania ścieków z szamb. Na oczyszczanie ścieków z szamb składa się kilka kwestii:

 

 • rodzaj zanieczyszczeń jest inny niż przy ściekach dostarczonych kalaizacją i oczyszczalnia musi się na to przygotować;

 • kolejne punkty zlewne znajdują się poza granicami gminy, a dojazd do nich jest uciążliwy ze względu na korki, co może podwyższać koszty usług;

 • brak bazy danych na temat wielkości, rozmieszczenia, częstosci opróżniania szamb w korelacji do liczby mieskzańców z nich korzystających.

 

Jak rozwiązać problem opróżniania szamb?

 

Czy można dopuścić budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na określonych obszarach gminy?

 

 

Gospodarka odpadami – oczyszczalnie

 

Tom I - strona 48

 

Rocznie do oczyszczalni w Falentach odprowadza się 522 dam3 ścieków, co stanowi ok. 30% przepustowości oczyszczalni.

 

Oczyszczalnia w Falentach jest chyba zasadniczo nastawiona na oczyszczanie ścieków dostarczanych kanalizacją? 

 

Jak przepustowość oczyszczalni dzieli się na ścieki: komunalne z kanalizacji, ścieki dowożone z szamb oraz wody opadowe?

 

Każdy rodzaj ścieków wymaga innego oczyszczania. Po tej segregacji już nie wyjdzie, że oczyszczalnia ma 70% rezerwy mocy przerobowych i zdolność do obsługi 36 tys. mieszkańców.

 

 

Tom I - strona 48

 

Dla oczyszczalnia w Falentach równoważna liczba mieszkańców możliwa do obsługi przez oczyszczalnię wynosi 38 250 osób, co biorąc pod uwagę liczbę ludności obecnie korzystających z oczyszczalni (12 000), daje możliwość obsługi jeszcze 26 250 osób bez rozbudowy sieci.

 

Tom II - Strona 55

 

9.1.1.2. Bilans zapotrzebowania wody

 

- na cele bytowo - gospodarcze 150 l/M,d

 

- na cele użyteczności publicznej 15 l/M,d

 

- przemysł drobny, usługi 15 l/M,d

 

- utrzymanie zieleni, ulic 10 l/M,d

 

- woda ppoż. oraz straty na sieci 10 l/M,d

 

--------------------------------------------------

 

Razem 200 l/M,d

 

Autorzy raczą mieszać pojęcie "równoważnej liczby mieszkańców" z pojęciem "liczbą osób podłączonych do sieci". Równoważna liczba mieszkańców mieszkańców zawiera liczbę osób podłączonych do sieci oraz obiekty produkcyjne i usługowe, usługi publiczne (gdzie zużycie prognozuje się na podstawie liczby użytkowników/mieszkańców).
W tomie II wykazano, że 1 zameldowany mieszkaniec to 0,75 RLM pod względem zużycia wody. Czyli oczyszczalnia może obsłużyć około 28 687 mieszkańców, ale bez oczyszczania wód opadowych.

 

 

Tom I - strona 48

 

W Studium z 1999 r. planowano lokalizację oczyszczalni ścieków w Wypędach na działce Gminy Raszyn.

 

Tu nie wykazano, że jedna oczyszczalnia komunalna w Falentach da radę obsłużyć gminę. Nie odwołań do innych opracowań, które to wykazują. Nie ma informacji o wydolności oczyszczalni HRS Dawidy, ani odniesienia do jej śmierci technologicznej.

 

 

tom II - Strona 7

 

Realizacji powyższych celów służyć będą następujące działania:

 

- rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej

 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz gospodarki odpadami,

 

tom II - Strona 55

 

W Studium wskazana została lokalizacja istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków, wraz z wyznaczoną rezerwą terenu pod rozbudowę obiektu, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

 

Z liczbą i mocą przerobową oczyszczalni nie trzeba nic robić?

 

Gdzie jest ta rezerwa na planie?

 

Kiedy ma nastąpić "śmierć technologiczna" oczyszczalni HRS Dawidy?

 

Gdzie jest miejsce na oczyszczanie wód opadowych i roztopowych?

 

 

Gospodarka odpadami – wody opadowe i roztopowe

 

Tom I - strona 48

 

kanalizacji deszczowej

 

Zamiast mówić o wodach deszczowych czy burzowych powinno mówić się o "wodach opadowych i roztopowych". Używanie pojęcia wody/kanalizacja deszczowa oznacza, że z problemem nadmiaru wody pod deszczu musi radzić sobie gmina, a z nadmiarem wód po burzy czy roztopach to już nie?

 

 

Tom I - strona 49

 

Odbiornikiem wód opadowych odprowadzanych systemem kanalizacji jest rzeka Raszynka, do której wody odprowadzane są bądź to bezpośrednio, bądź pośrednio poprzez rowy melioracyjne.

 

tom II - Strona 44

 

zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do środowiska,

 

tom II - Strona 56

 

do studni chłonnych – z powierzchni utwardzonych ulic,

 

Wypada porównać potrzeby oczyszczania i możliwości.

 

Co z wodami opadowymi?

 

Jak to się ma do konieczności oczyszczania tych wód zapisanej w Studium?

 

 

Tom I - strona 20

 

II.6.2.4.Warunki geotechniczne /Rys. 6.4, 6.5/

 

Czy te dane będą podstawą do wprowadzenia rejonów o zakazie/zaleceniu niepodpiwniczania budynków?

 

 

Melioracje

 

Tom I - strona 21

 

II.6.2.7.Melioracje wodne /Rys. 6.2, 6.5/

 

Na terenie gminy Raszyn, według danych Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, melioracją objęte jest około 1374 ha użytków rolnych, a długość sieci rowów melioracyjnych wynosi 34,5 km. Ogólna powierzchnia drenowanych gruntów ornych wynosi 940 ha i obejmuje 30 ha użytków rolnych.
Z powyższych danych, a także w związku z postępującą urbanizacją wynika, że nie występują potrzeby w zakresie kontynuowania prac melioracyjnych.

 

System kanałów i rowów melioracyjnych nie pełni funkcji regulacyjnej poziomu wód podziemnych, a jedynie intensywnie je drenuje, co uniemożliwia w okresie nadmiaru opadów zmagazynowanie tej wody w środowisku podziemnym.

 

Oznacza to, że w okresie nadmiaru opadów pola powinny być wilgotne, a zalania należy się obawiać na terenach zurbanizowanych. Z drugiej strony słyszymy, że melioracja jest niesprawna.

 

Dlaczego mamy wodę i na polach i w zagrodach?

 

 

Tom I - strona 54

 

II.14.2.9. W zakresie infrastruktury technicznej rozwój urbanistyczny warunkuje:

 

- zwodociągowanie obszarów zabudowy mieszkaniowej,

 

- skanalizowanie wszystkich obszarów zainwestowania,

 

- rozwiązanie gospodarki wodami opadowymi i odwodnienia terenów zmeliorowanych,

 

Wcześniej wskazano, że melioracja działa dobrze i intensywnie drenuje tereny zmeliorowane. To ja kto jest?

 

 

Zbiorniki retencyjne

 

Tom I - strona 22

 

suma rocznych opadów >500mm

 

W połączeniu z okresowymi zalewaniami oznacza to konieczność budowy zbiorników retencyjnych! Nie możemy zlewać kłopotu zgodnie z kierunkiem spadku gruntu w ramach gminy, ani między gminami.

 

 

Tom I - strona 49

 

Ponadto należy dążyć do retencjonowania wód opadowych na terenach posesji lub w stawach – zbiornikach retencyjnych. Pozwoli to zmniejszyć ilość podtopień oraz zmniejszyć ładunek zanieczyszczeń wprowadzanych do wód powierzchniowych.

 

Zbiorniki retencyjne i kanalizacja wód opadowych i roztopowych są koniecznością. Tylko na niewielu obecnie zabudowanych działkach można retencjonować wodę w ramach tej działki.
Jednak Dawidy Bankowe są zalewane też wodą z pól płynąca wierzchem!

 

 

tom II - Strona 56

 

5) dopuszcza się lokalizację zbiorników retencyjnych na terenach ZN oraz wykorzystanie w celach retencyjnych istniejących zbiorników wodnych, pod warunkiem, iż nie będzie stanowiło to zagrożenia dla przedmiotu ochrony obszarów objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody,

 

7) ustala się realizację zbiorników retencyjnych na terenach usług i aktywności gospodarczej.

 

Gdzie i kiedy dowiemy się o konkretach? Czy tych terenów starczy?

 

 

Tom I - strona 51

 

W odległości 5 km od lotniska zabrania się budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które stanowić mogą źródło żerowania ptaków.

 

Jak to wpłynie na ewentualne zbiorniki retencyjne na Raszynce oraz istniejący Rezerwat Stawy Raszyńskie?

 

 

tom II - strona 5 i inne

 

Z ustawy Prawo wodne wynika obowiązek uwzględnienia w studium obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Na terenie Gminy Raszyn dla rzeki Raszynki nie sporządzono studium określającego w szczególności granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią, uwzględniające częstotliwość występowania powodzi, ukształtowanie dolin rzecznych i tarasów zalewowych, strefę przepływu wezbrań powodziowych, tereny zagrożone osuwiskami skarp lub zboczy, tereny depresyjne oraz bezodpływowe. Na chwilę obecną nie zostały sporządzone przez właściwy organ mapy ryzyka powodziowego oraz mapy zagrożenia powodziowego dla Raszynki. Nie wyznacza się więc obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

 

Kiedy zostaną wyznaczone strefy zagrożeń powodziowych?

 

 

tom II - Strona 40

 

planowanych zbiorników retencji wód powierzchniowych,

 

Gdzie planowane są zbiorniki retencyjne – czy tereny na których wolno je budować są właściwe ze względu na ukształtowanie terenu i przepływy? Gdzie uwzględniono zrzuty wód z dróg szybkiego ruchu?

 

 

Zagospodarowanie przestrzenne ogólnie

 

Tom I - strona 5

 

Gmina Raszyn pełni w Aglomeracji Warszawskiej funkcję mieszkaniową.

 

Czyli trzeba zapewnić komunikację wewnątrz aglomeracji z terenami o innych funkcjach! Musimy mieć dobre połączenia z Warszawą, Nadarzynem, Pruszkowem i Piasecznem.

 

 

Tom I - strona 18

 

Ze względu na zainwestowanie i przeznaczenie w sporządzonych – obowiązujących planach miejscowych nastąpiło zachwianie proporcji między poszczególnymi strefami funkcjonalnymi. Wskazane byłoby uzupełnienie stref rozwoju z zabudową mieszkaniową o funkcje publicznych usług dla poprawy warunków zamieszkiwania oraz stworzenia lokalnych miejsc pracy.

 

Mamy pustynie usługowe i konieczność dojazdu ich mieszkańców kiepską siecią dróg do centrum gminy lub dalej celem zaspokojenia swych potrzeb. Musimy mieć dobre połączenia wewnątrz gminy.

 

 

Tom I - strona 13

 

Jest to istotna różnica w porównaniu z danymi ewidencyjnymi, a biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie gminy oraz zmiany w jej strukturze funkcjonalnej dokonujące się na przestrzeni ostatnich lat uznać należy, iż wyniki otrzymane z przeprowadzonej inwentaryzacji są bardziej zbliżone do rzeczywistego użytkowania terenów, niż dane zawarte w ewidencji gruntów.

 

W dokumentacji jest 17% terenów zurbanizowanych. Uwzględniając tablicę ze strony 14 powinno być 20% terenów pod zabudową, a nie 25%, które osiągnięto z inwentaryzacji. Skąd takie rozbieżności? Jaki ma to wpływ na gminę?

 

 

Tom I - strona 35

 

Gmina Raszyn należy do gmin, w których zaludnienie rośnie w wyniku migracji.

 

Brak stwierdzenia, że to tendencja właściwa dla gmin podwarszawskich może sugerować, że jesteśmy szczególnie atrakcyjni.

 

 

Tom I - strona 36

 

Struktura ludności według wieku w gminie jest korzystniejsza, niż w województwie czy powiecie. Wyraźnie większy jest udział ludności w wieku przedprodukcyjnym niż w wieku przedprodukcyjnym.

 

To kogo jest więcej tych w wiekuprzedprodukcyjnym czy przedprodukcyjnym?

 

 

tom II - Strona 12

 

3.1.4. Zasady kształtowania przestrzeni i krajobrazy Gminy /Rys. II.2/

 

1) Do głównych elementów kształtujących strukturę przestrzenną Gminy należą:

 

- obiekty historyczne, kościół i Austeria w Raszynie, założenie parkowo - pałacowe

 

w Falentach oraz współczesny budynek ratusza ważne obiekty w strukturze Gminy,

 

Dla mnie to brzmi tak, że klocek UG nie będzie podlegał zmianom. jako ważny obiekt w strukturze gminy kształtujący jej krajobraz.

 

 

tom II - strona 12

 

2) Do głównych przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym kształtujących strukturę

 

przestrzenną poszczególnych miejscowości zalicza się:

 

- Nowe Grocholice: zespół parkowy nad Raszynką.

 

Do tej pory wiedziałem o parku w Raszynie, Dawidach i chęci budowy bulwaru wzdłuż Raszynki od Dawid do Puchał. Gdzie w NG jest zespół parkowy?

 

 

tom II - Strona 12

 

Do głównych pierzei usługowych z placami kształtujące krajobraz terenów

 

zurbanizowanych zalicza się:

 

- Al. Krakowską, ul. Godebskiego, ul. Pruszkowską, ul. Sportową w Raszynie,

 

- ul. Raszyńską w Rybiu i Jaworowej,

 

- ul. Opackiego i Al. Hrabską w Falentach,

 

- ul. Miklaszewskiego istniejącą i projektowaną

 

A nie jest zbyt wąska ul. Miklaszewskiego na główną pierzeję usługowa z placami?

 

Czy na Al. Krakowskiej zmieści się pierzeja usługowa, drogi serwisowe i tramwaj?

 

 

tom II - Strona 19

 

M2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, w tym usług publicznych, w granicach wsi Raszyn, Rybie, Nowe Grocholice

 

- zieleń ogólnodostępna z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, placami zabaw, zielenią izolacyjną, stawy, oczka wodne;

 

Gdzie będą te stawy i oczka wodne w Raszynie?

 

 

tom II - Strona 60

 

W Studium /rys. II.8/ wyznaczono łącznie 18 obszarów, dla których istnieje obowiązek sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obejmują one następujące obszary:

 

obszary przestrzeni publicznych położonych na terenie całej gminy Raszyn:

 

3) plac w Raszynie (obręb Raszyn 02) - działki nr ew. 819/1 i 819/2,

 

Nie znalazłem tych działek na planie dostępnym na stronie UG.

 

 

tom II - Strona 46

 

W strefach oddziaływania postuluje się ograniczenie lokowania zabudowy mieszkaniowej oraz usług publicznych takich jak: szkoły, ośrodki zdrowia i domy opieki społecznej.

 

Co z istniejącymi szkoła podstawową w Raszynie i lecznicą przy al. Krakowskiej?

 

 

tom II - Strona 20

 

M2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, w tym usług publicznych, w granicach wsi Raszyn, Rybie, Nowe Grocholice

 

zakaz degradacji środowiska mieszkaniowego poprzez lokalizacje usług konfliktowych w stosunku do sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej, a zwłaszcza zakaz działalności, która powoduje wprowadzenie ruchu transportu ciężkiego ponad 3,5t, lub wzmożony ruch samochodów osobowych

 

Jakie usługi nie generują ruchu samochodów osobowych przy słabej komunikacji zbiorowej pomiędzy rejonem świadczenia usług a rejonem zamieszkania klientów?

 

 

tom II - Strona 38

 

Maksymalna chłonność terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wynosi - 80 500 MK

 

Tylko odpowiednia tabelka jest pusta.

 

 

tom II - Strona 38

 

Zgodnie z przyjętą zasadą, że zaludnienie gminy zwiększa się w wyniku migracji, sformułowano wariantową prognozę rozwoju ludności (pomigracyjną) do 2020 r. Przyjęto dwa warianty rozwoju ludności: 23 i 25 tys. Z obecnych ponad 20 tys.

 

 

Nie prognozuje się liczby osób zamieszkałych a nie zameldowanych, która już może wynosić 5 000?

 

Biorąc pod uwagę, że szkołę/przedszkole buduje się 3-4 lata w 2015 trzeba będzie robić nowe Studium z perspektywą na co najmniej 2025. Czy nie można teraz przewidzieć demografii?

 

 

Ochrona środowiska

 

Tom I - strona 24

 

Pomimo przekroczeń PM10 stan jakości powietrza na terenie gminy Raszyn należy uznać za zadowalający.

 

A gdzie są dane o przekroczeniach?

 

 

Tom I - strona 25

 

Warto wspomnieć, że w ostatnich latach, jak wynika z badań przeprowadzonych WIOŚ, stan czystość Rowu Opaczewskiego uległ poprawie.

 

Czy ktoś badał ciek z Rybia wpadający do Raszynki w parku z jego okresowo pojawiającym się kolorem sepii?

 

 

Turystyka, rekreacja, sport

 

Tom I - strona 43

 

II.9.3. Turystyka

 

Teren gminy Raszyn należy uznać za atrakcyjny pod względem turystycznym, ze względu na występujące obszary o wysokich walorach przyrodniczo – krajobrazowych, przydatnych dla potrzeb turystyki oraz sąsiedztwo Warszawy.

 

Jak dotrzeć do tych atrakcji - reklama i oznakowanie tras kuleje.

 

 

tom II - Strona 9

 

Zasoby naturalne gminy, w szczególności rezerwat przyrody, kompleksy leśne, wody powierzchniowe, kompleks parku podworskiego z zabytkowymi obiektami, a także istniejąca już oferta rekreacyjna (stajnie rekreacyjne, obiekty sportowe, obiekty hotelowo - gastronomiczne) sprzyjają rozwojowi rekreacji weekendowej. Nie bez znaczenia pozostaje oddziaływanie Warszawy, ponieważ napływ turystów może się odbywać również z tego kierunku.

 

Jakoś nie spotkałem oferty Gminy Raszyn w Warszawie. Czy opieramy się na internecie?

 

 

Tom I - strona 27

 

Raszyńskie”. Zarządzeniem Nr 11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 maja 2011 r. w granicach rezerwatu wyznacza się szlak udostępniony dla ruchu pieszego.

 

Dopiero teraz uregulowano sprawę spacerowania po rezerwacie!

 

 

Tom I - strona 33

 

Ze względu na niewłaściwe gospodarowanie terenu, zagrożone utratą wartości kulturowych są pozostałości parku w Dawidach Bankowych.

 

Tu się dowiaduję, że jest taki park. Nikt się nim nie chwalił do tej pory.

 

 

Tom I - strona 32

 

ukształtowanie Bulwaru nad Raszynką od Puchał do Dawid Bankowych

 

Organizacja ruchu rowerowego przy domach komunalnych przy ul. Nadrzecznej oraz możliwości przejazdu przez park od innych ulic wymaga zmiany nawet bez tworzenia bulwaru. Od Raszyna do Dawid Bankowych trzeba zadbać też by droga nie była podmokła i zalewana.

 

 

Tom I - strona 33

 

3. W Studium należy określić kierunki zagospodarowania dla zachowania otwarć i panoram widokowych:

 

- w Raszynie z Al. Krakowskiej na szańce i kapliczkę „Godebskiego”,

 

Od lat jest dobra ekspozycja parkingu.

 

 

Tom I - strona 38

 

stadion – który obejmuje pełnowymiarowe boisko trawiaste z oświetleniem, trzy małe boiskatreningowe trawiaste, boisko asfaltowe do gry w piłkę koszykową oraz budynki socjalne,

 

Budynki socjalne są w kiepskim stanie, ale o tym cicho.

 

 

tom II - strona 16

 

Niezbędnym jest utworzenie weekendowych miejsc rekreacji, o różnorodnym programie:

 

 • trasy turystyczne piesze i rowerowe, miejsca biwakowe, restauracje, miejsca parkingowe,

 • miejsca sportów wodnych, ścieżki zdrowia, program gastronomiczny, w tym sezonowy, sporty konne,

 • program kulturalno dydaktyczny - muzyka, teatr,

 • niekwalifikowany wypoczynek letni, nadwodny - trawiaste plaże,

 

Jakie sporty wodne, gdzie te trawiaste plaże? 

 

 

tom II - Strona 19

 

M2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, w tym usług publicznych, w granicach wsi Raszyn, Rybie, Nowe Grocholice:

 

drogi lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, ścieżki rowerowe;

 

Gdzie będą te ścieżki na terenie Raszyna? Na planie nie widać żadnej w kierunku Warszawy wzdłuż al. Krakowskiej?

 

 

tom II - strona 54

 

Oprócz ścieżek rowerowych, których przebiegi określono na rysunku nr II.5a, w miarę budowy nowych dróg i modernizacji istniejących, każdorazowo powinna być przeanalizowana możliwość i celowość budowy ścieżek rowerowych.

 

Ścieżka rowerowa przekracza drogę Salome-Wolica po przejściu dla zwierząt średnich?

 

Ścieżka urywa się w połowie ul. Sportowej?

 

Żadnej ścieżki na Okęcie?

 

Ścieżka prowadzi prowadzi przez teren HRS Dawidy?

 

Ścieżka urywa się w Jankach Małych - brak spięcia do Puchał?

 

 

tom II - Strona 40

utrzymanie obiektów sportowych w Raszynie: stadion, basen i boiska przy ulicy Sportowej w Raszynie oraz „Orliki” przy szkołach w Raszynie, Ładach i Sękocinie oraz realizację nowych obiektów sportowych lub rekreacyjnych w Raszynie, Rybiu, Puchałach, Ładach, Dawidach Bankowych,

 

Gdzie i jakie obiekty będą realizowane w Raszynie?

 

tom II - Strona 40

 

realizację terenów sportu i zieleni „osiedlowej” w minimalnej izochronie dojścia 500m, o powierzchni wynikającej z zastosowania wskaźnika około 10m2 powierzchni zieleni na mieszkańca,

 

Czy to znaczy, że w Raszynie I między ulicami Młynarską i Na Skraju powinien powstać park o powierzchni 1,5 ha?

 

tom II - Strona 40

 

zagospodarowanie części istniejących zbiorników wodnych na cele rekreacyjne (poza obszarem rezerwatu) oraz planowanych zbiorników retencji wód powierzchniowych,

 

Które to zbiorniki poza rezerwatem planowane są do zagospodarowania na cele rekreacje?

 

Gdzie planowane są zbiorniki retencyjne – czy tereny na których wolno je budować są właściwe ze względu na ukształtowanie terenu i przepływy?

 

Gdzie uwzględniono zrzuty wód z dróg szybkiego ruchu?

 

Kultura

 

Tom I - strona 38

 

II.8.2.4.Kultura, usługi kultu religijnego

 

W gminie działa Gminny Ośrodek Kultury w Raszynie. GOK organizuje szereg stałych zajęć dla mieszkańców gminy w każdym wieku. Przy Ośrodku Kultury działa Klub Seniora, Klub Literacki, a także Centrum Kształcenia „ Wioska Internetowa” w ramach którego prowadzona jest pracownia komputerowa pełniąca rolę oświatowo-kulturalną i zapewniająca bezpłatne korzystanie ze sprzętu komputerowego osobom zamieszkującym tereny wiejskie. GOK posiada również filę w Falentach, w której także oferowana jest szeroka gama zajęć rozwijających zainteresowania. Na terenie gminy działa biblioteka publiczna w Raszynie z filiami w Jaworowej i Falentach oraz świetlica środowiskowa w Rybiu.

 

Przy infrastrukturze są wymieniane długości, ilości, a tu ile osób z tego korzysta? Czy trzeba jednego nowego obiektu, czy kilku mniejszych?

 

Tom I - strona 32

 

Obiekty predysponowane do objęcia ochroną.

 

tom II - Strona 47

 

W Studium uwzględnia się i przyjmuje następujące kierunki działań:
ochronę obiektów nie objętych ochroną prawną, a posiadających wartości kulturowe,

 

Dodałbym tu jeszcze:

 

 • budynek starej poczty przy al. Krakowskiej;

 • upamiętnienie Koszar Drogowych przy al. Krakowskiej na rogu Gałczyńskiego;

 • upamiętnienie Koszar Drogowych przy al. Krakowskiej w Sękocinie Lesie (zajazd Bąk);

 • ostatni fragment starej nawierzchni (1926?) traktu wrocławskiego na skrzyżowaniu w Jankach.

 

 

Edukacja wyższa

 

Tom I - strona 38

 

Instytut prowadzi w Falentach 3,5 letnie studia inżynierskie na kierunkach: gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska.

 

Studiów nie prowadzi ITP tylko Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego, którego itp. jest współzałożycielem.

 

tom II - Strona 39

 

3) Na terenie gminy działają ośrodki naukowo - badawcze:

 

- Instytut Technologiczno - Przyrodniczy z siedzibą w Falentach,

 

- Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym.

 

Jest jeszcze Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach.

 

Edukacja obowiązkowa i przedszkolna

 

Tom I - strona 37

 

W 2009 roku do przedszkoli na terenie gminy uczęszczało łącznie 444 dzieci. Do szkół podstawowych na terenie gminy uczęszczało łącznie 1 219 dzieci, zaś do gimnazjum 499 dzieci (wg danych GUS).

 

W 2011/12 do przedszkoli chyba będzie uczęszcza około 765 dzieci. Ale i tak brak danych ile to jest procent dzieci z gminy, a ile jest zameldowanych poza. W efekcie brak danych o potrzebach.

 

tom II - Strona 39

 

Zaspokojeniu potrzeb oświatowych służyć będą:

 

 • istniejące szkoły podstawowe w Raszynie, Dawidach Bankowych i Słominie oraz istniejące gimnazjum w Raszynie,

 • nowe szkoły, dla których wyznacza się w Studium tereny z ustalonymi lokalizacjami:

 • w Raszynie na działce nr ew. 643/2,

 • w Dawidach Bankowych na działce nr ew. 58/1,

 

na cele usług oświaty (przedszkola) wskazuje się następujące tereny:

 

 • w Falentach Nowych na działkach nr ew. 78/1, 78/2.

 

Na X sesji Rady Gminy Wójt mówił, że działka przy ul. Pruszkowskiej nie jest własnością gminy. Orlik i przedszkole stoją tam bezprawnie, toczy się sprawa i nie wiadomo kiedy się zakończy. Jak można planować tam szkołę?

 

tom II - strona 39

 

Dla rozwoju tych funkcji w Studium przyjmuje się następujące standardy:

 

 • dla przedszkoli 20 - 25 dzieci/oddział,

 • dla szkół podstawowych nie więcej niż 25 uczniów na jedno pomieszczenie,

 • dla liceów nie mniej niż 20 miejsc na 1000 mieszkańców (zadania powiatu),

 • dla szkół specjalnych 5 miejsc na 1000 mieszkańców (zadania powiatu),

 

Ale ile oddziałów przedszkoli powinno przypadać na 1000 mieszkańców? Chyba minimum 2?

 

Ale ile pomieszczeń szkół podstawowych na 1000 mieszkańców? Chyba minimum 2?

 

 

Opieka zdrowotna i społeczna

 

Tom I - strona 38

 

Publiczną opiekę zdrowotną na terenie gminy Raszyn zapewnia Ośrodek Zdrowia w Raszynie w ramach Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego.

 

tom II - Strona 39

 

4) Opieka zdrowotna zapewniana jest w Ośrodku Zdrowia w Raszynie działającego w ramach Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego. Potrzeby opieki zdrowotnej mogą być realizowane w zakładach i gabinetach niepublicznych.

 

Ktoś nie dopisał, że to Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota.

 

Ile osób jest tam zapisanych do środka w Raszynie, a ile do innych niepubliczny?

 

Jaki rodzaj opieki jest gwarantowany na terenie gminy: POZ, którzy specjaliści?

 

Ile osób z niego korzysta i co robi reszta?

 

 

tom II - strona 39

 

Dla rozwoju tych funkcji w Studium przyjmuje się następujące standardy:

 

 • dla przychodni rejonowych 110m2 na 1000 mieszkańców,

 • dla domów rencistów 3 miejsca na 1000 mieszkańców (zadania gminy i powiatu).

 

Pierwszy raz mowa jest tu o domu rencistów. Gdzie ma być budowany, co z emerytami i kombatantami? Jaka ma być jego forma: pobyt dzienny, pobyt całodzienny, placówka opiekuńczo-lecznicza?

 

A ośrodek zdrowia to powinien mieć 2200 m2 na obecnie 20 000 mieszkańców, a przy 25 000 mieszkańców to 2 2750 m2. Buduje się 1080m2 nowego + po remoncie starego około 500 m2, co da 1580 m2. Gdzie reszta powierzchni?

 

Tom I - strona 38

Za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie. Prowadzi on działania związane z udzielaniem pomocy finansowej, rzeczowej i usługowej potrzebującym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

 

A ile osób z tego korzysta? Jakie są potrzeby GOPS i mieszkańców?

 

A czy prowadzi usługi niezgodnie z ustawą?

 

 

Rolnictwo

 

Tom I - strona 41

 

Tab. 24. Siła robocza w gospodarstwach rolnych - ogółem 656,9 tys. Osób

 

Czego dotyczą te dane: gminy, powiatu, województwa, kraju? Jak to wygląda w gminie?

 

 

Tom I - strona 42

 

Tab. 27. Stan pogłowia zwierząt gospodarskich w gminie Raszyn

 

Może warto dodać gdzie te zwierzaki mieszkają - ile w HRS i ITP?

 

 

Komunikacja – ponadlokalna ogólnie

 

Tom I - strona 45

 

Według Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w 2010 roku, na terenie gminy Raszyn, na odcinku Raszyn - Janki średni dobowy ruch pojazdów wynosił ok. 61 240 pojazdów, co znacznie przewyższa średnią krajową.

 

To lepiej niż średnia, to czwarty wynik w kraju, czyli duży problem.

 

 

Tom I - strona 46

 

II.10.8. Transport ładunków

 

Ruch ciężarowy na terenie gminy to ruch tranzytowy, który odbywa się na drogach krajowych i drodze wojewódzkiej.

 

Czyżby nie było problemu z ruchem ciężkich pojazdów budujących drogi ekspresowe po drogach gminnych?

 

 

Komunikacja - ponadgminna

 

Tom I - strony 9, 51; tom II - strona 52

 

Ustala się przebudowę drogi wojewódzkiej nr 721, docelowo łączącej się z projektowaną poza granicami gminy tzw. „Paszkowianką”, która w układzie ponadlokalnym połączy drogę krajową Nr 8 z drogą krajową Nr 2, a następnie poprzez teren gmin: Ożarów Mazowiecki, Stare Babice oraz Izabelin, z drogę krajową Nr 7 w Łomiankach. „Paszkowianka” jest elementem tzw. Małej Obwodnicy Warszawy.

 

Zadaniem Małej Obwodnicy Warszawy będzie połączenie miejscowości podwarszawskich takich jak: Pruszków, Brwinów, Piaseczno, Konstancin, Józefów, Sulejówek, Halinów, Wołomin, Radzymin, Legionowo, Łomianki i usprawnienie połączeń drogowych ośrodków osadniczych najbliższych stolicy oraz odciążenie tym samym Warszawy od ruchu drogowego pomiędzy tymi miejscowościami. Trasa ta w znacznym stopniu przyczyni się też do rozwoju podwarszawskich gmin. Obwodnica składająca się z dróg wojewódzkich będzie przenosić głównie ruch w skali Aglomeracji Warszawskiej.

 

Czy obwodnica przenosząca główny ruch w skali Aglomeracji nie będzie wymagała poszerzenia do dwóch pasów lub więcej?

 

Czy jej przebieg oznaczany na planach starym śladem 721 przez Magdalenkę, węzeł w Sękocinie Lesie, Las Sękociński nie jest sprzeczny z dotychczasowymi ustaleniami w tej sprawie?

 

Czy nie będzie miało to negatywnego wpływu na rejon Lasu Sękocińskiego?

 

Co z budową nowego śladu 721 do miejsca połączenia trasy Salomea-Wolica, al. Krakowskiej, ul. Grudzi w Sękocinie do Lesznowoli?

 

tom II - Strona 51

 

W gminie Raszyn na drogach ekspresowych przewiduje się budowę:

 

- Trasa Salomea - Wolica: przejazdy w ciągu dróg: Centralnej w Puchałach, projektowanej

 

drogi zbiorczej na wysokości ul. Przelotowej w Jankach, projektowanej drogi lokalnej w

 

Sękocinie Starym, projektowanej drogi zbiorczej (ul. Grudzi) w Sękocinie Starym;

 

- Południowa Obwodnica Warszawy: przejazd w ciągu ul. Kinetycznej, przejazdy w ciągu

 

projektowanych dróg zbiorczych (ul. Grudzi oraz przedłużenie ul. Długiej) w Dawidach;

 

- Trasa N-S: wiadukt nad Trasą łączący drogi lokalne wzdłuż Trasy w Dawidach Bankowych.

 

Jak wygląda połączenie wiaduktu w Dawidach Bankowych z dostępnością stacji PKP Dawidy Bankowe dla pieszych, rowerów i samochodów osobowych?

 

 

Komunikacja – parkowanie

 

Tom I - strona 46

 

II.10.7. Parkowanie pojazdów

 

W obszarze gminy dla obsługi lokalnej nie występuje problem z parkowaniem pojazdów.

 

Również zaspokojenie potrzeb parkingowych w Centrum Janki czy IKEA jest wystarczające.

 

Tom I - strona 46

 

Należy również zwrócić uwagę na niedostateczną liczbę miejsc parkingowych w centrum miejscowości Raszyn i braki w oświetleniu ulicznym.

 

Na jednej stronie informacja, że jest dobrze i jest niedobrze. 

 

Co z zaspokojeniem potrzeb w Raszynie na ulicach Unii Europejskiej, Szkolnej, Poniatowskiego, Młynarskiej, przy Poczcie, w okolicy szkół i przedszkoli oraz warsztatów samochodowych?

 

Czy względem obecnych norm na miejsca parkingowe mamy jakieś niedobory lub nadmiary?

 

Czy względem proponowanych norm na miejsca parkingowe mamy jakieś niedobory lub nadmiary?

 

 

Komunikacja – drogi lokalne

 

 

Tom I - strona 46, 51

 

Po wybudowaniu tych dróg zostanie zmieniona funkcja Al. Krakowskiej z głównej do zbiorczej. Aktualnie przesunięto termin budowy Trasy Salomea – Wolica. Znaczną poprawę ruchu lokalnego przyniósłby lokalny układ drogowy jezdni serwisowych wzdłuż dróg krajowych nr 7 i 8, co wyeliminowałoby bezpośrednią obsługę przyległych terenów z tych dróg.

 

Tylko gdzie zmieścić te drogi serwisowe?

 

Na tym samy terenie ma też powstać tramwaj i pasaż handlowy?

 

 

Tom I - strona 47

 

Zdecydowane usprawnienie lokalnych powiązań może nastąpić po wybudowaniu lokalnych powiązań pomiędzy miejscowościami gminy połączenia Traktu Grocholickiego z Al. Krakowską,

 

To będzie miało sens jeżeli Trakt Grocholicki miałby wiadukt nad S8 lub połączenie z drogami serwisowymi wzdłuż S8 do pobliskich przejazdów przez S8 w ciągu drogi powiatowej.

 

 

Komunikacja – transport publiczny

 

 

Tom I - strona 45

 

Komunikacja zbiorowa na terenie gminy Raszyn odbywa się na trasie Raszyn - Warszawa - Raszyn. Opiera się na zorganizowanym transporcie autobusowym przewoźników prywatnych - linia 124 oraz ZTM Warszawa - linie 703, 706, 711, 715, 804, 809, 815 a także PKS Grójec, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów. Pętla autobusowa zlokalizowana jest na Okęciu w Warszawie w sąsiedztwie pętli tramwajowej. Na terenie gminy Raszyn pętla autobusowa zlokalizowana jest w Podolszynie Nowym. Gminę obsługują również autobusy prywatne centrum handlowego IKEA i Janki.

 

Zbytnie uproszczenie i brak nawiązania do umowy z Warszawą o realizacji transportu publicznego. Transport organizuje ZTM i wszystkie linie są jego, a autobusy pochodzą z MZA i PKS.

 

 

Tom I - strona 47

 

Ze względu na wyczerpanie możliwości przepustowych istniejącego układu komunikacji drogowej należy przewidzieć realizacje w gminie publicznej komunikacji szynowej (tramwaj, kolejka).

 

Jakie są możliwości prowadzenia tramwaju zgodnie ze szkicem al. Krakowską przez parking Parkuj i Jedź na Okęciu, pod trasą S2, w al. Krakowskiej w Raszynie?

 

Czy są jakieś uzgodnienia w tym temacie z ZTM, GDDKiA?

 

Czy w Raszynie nie trzeba będzie zawęzić al. Krakowskiej do 2 pasów, bez dróg serwisowych?

 

 

tom II - Strona 9, 10

 

Udrożnienie układu komunikacji poprzez wybudowanie nowych dróg i modernizację dróg istniejących, a także realizacja komunikacji publicznej - tramwaju - przyczyni się do rozwoju funkcji mieszkaniowej.

 

 

tom II - Strona 53

 

8.4.1. Komunikacja tramwajowa

 

Projektowana linia tramwajowa wzdłuż Alei Krakowskiej powinna przebiegać od pętli w Warszawie na Okęciu do pętli zlokalizowanej przy Centrum Handlowym w Jankach. Realizacja linii powinna być prowadzona po oddaniu do użytku Trasy Salomea - Wolica, gdy możliwe będzie obniżenie klasy Alei Krakowskiej do drogi głównej lub zbiorczej.

 

Rozwój obszarowy i demograficzny gminy Raszyn wymagać będzie realizacji nowego sprawnego środka komunikacji publicznej jakim jest niewątpliwie tramwaj. Zakłada się, że rola tramwaju w dojazdach do Warszawy będzie wzrastać. Na rysunku Studium wyznacza się korytarz dla umożliwienia realizacji tramwaju.

 

Ile nowych mieszkańców przybędzie przez ten tramwaj, a ilu i tak przybędzie bez niego?

 

Co zrobić jak mieszkańców przybędzie, a tramwaju nie będzie?

 

 

tom II - Strona 53

 

Rozwiązania i parametry techniczne dróg w planach miejscowych oraz projektach budowlanych powinny uwzględniać prowadzenie komunikacji autobusowej (odpowiednia szerokość i nośność nawierzchni jezdni, rezerwy terenu na przystanki i pętle autobusowe oraz miejsca na wiaty przystankowe).

 

Co z ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych - do poszerzenia?

 

 

Infrastruktura inna niż drogowa

 

 

Tom I - strona 50

 

II.11.6. Zaopatrzenie w ciepło

 

Na terenie gminy Raszyn głównymi źródłami ciepła są indywidualne źródła ciepła lub niewielkie w zasięgu systemy z lokalnymi kotłowniami (w ITP. Falenty, w HRSP Dawidy).

 

Gmina Raszyn nie posiada systemu ciepłowniczego. Jako surowiec energetyczny wykorzystywany jest węgiel, gaz przewodowy i bezprzewodowy, energia elektryczna i paliwa olejowe.

 

Tu bym poprosił o procentowy udział energii z gazu, węgla, energii elektrycznej i oleju oraz o wyrażenie zużycia w m3 czy kg. Czy odpady stałe i lotne ze spalania to problem?

 

Czy nie ma problemu ze spalaniem śmieci w piecach, by było taniej?

 

 

Tom I - strona 50

 

II.11.7. Telekomunikacja

 

Na terenie gminy działa jeden operator sieci telefonicznej: Telekomunikacja Polska S.A. TP S.A. zabezpiecza zapotrzebowanie na łącza z centrali CA „Raszyn – Komorów -Piastów”. Pojemność central jest nieznana. TP S.A. nie ujawnia ilości swoich abonentów i efektywnej gęstości telefonicznej wobec czego ocena stopnia zaspokojenia potrzeb telefonicznych na terenie gminy jest niemożliwa.

 

A ja wiem, ze prze domem mam też kabel innej telefonii i sąsiad jest do niej podłączony.

 

Czy przy telekomunikacji nie należy też ująć telefonów komórkowych?

 

 

Tom I - strona 50

 

II.11.8. Cmentarze

 

Możliwości istniejącego jedynego w gminie cmentarza w Falentach o powierzchni ok. 6ha są wystarczające dla parafii w Raszynie.

 

A co z pozostałymi parafiami z terenu gminy i osobami innych wyznań?

 

 

Tom I - strona 52

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Centrum S.A. Uwzględnienie w Studium istniejącej linii 220kV Mory - Piaseczno i Mory – Kozienice wraz z pasem technologicznym po 25m w obie strony linii.

 

Na stronie 26 stoi, że przy linii 220 kV pas ma być po 34 metrów od osi linii, co wynika z natężenia promieniowania. Czemu tu jest mniej?

 

Komentarze użytkowników z poprzedniej wersji serwisu:

 

Pytanie

Napisany przez: Gość (Gość IP 83.26.130.34) z 22-11-2011 19:01

Trafiłem na Państwa stronę przypadkiem. Zaciekawił mnie komentarz zamieszczony przez Panią Małgorzatę, dlatego zadam pewne pytanie. Jakim prawem można składać tylko i wyłącznie wnioski co do własnego gruntu? Przynajmniej tak rozumiem Pani wpis.Nigdy jeszcze się nie spotkałem z tym, żeby podczas procedur uchwalania Studium były jakiekolwiek ograniczenia co do zgłaszania uwag i wniosków. Żeby zgłaszać wnioski / uwagi nie musisz być właścicielem żadnej z działek! Wnioski może zgłaszać każdy w dowolnym zakresie. Gmina nie ma prawa ograniczać nikogo w tym zakresie.

 

A ja mam jedno pytanie

Napisany przez: Jarek Aranowski (Gość IP 77.255.47.137) z 20-09-2011 17:02

To co tu piszę nie dotyczy uwag Konrada. Dotyczy komentarza Małgorzaty Kaiper. 
Małgosiu, właściwie sama sobie odpowiadasz na pytanie, czemu Konrada i Jacka nie było na tym spotkaniu (bo o nich chyba chodzi) - cyt. "Nie akceptujących zapisy w projekcie studium informuję, że do 30.09.11 należy składać wnioski do studium, z tym, że mogą one dotyczyć własnego gruntu." 
Mnie również nie było, bo po co? Po co mam się denerwować i tracić czas? Przecież nie mogę złożyć wniosku o umieszczenie w studium terenów sportowo-rekreacyjnych, terenów pod oświatę, nie mogę zabronić bezkarnego odralniania terenów zalewowych i zasypywania ich, nie mogę wnioskować o to, aby nie przeznaczać lub przeznaczać hektary gruntów pod zabudowę wielorodzinną czy magazynową. To po co mam tam iść?

 
3 odpowiedzi

Jarek możesz składać takie wnioski

By: Jacek Wiśniewski (Gość IP 87.205.157.33) on 20-09-2011 20:43

I o tereny pod zbiorniki retencyjne, i o oświatę i każde. Warunkiem nie jest "twoja działka" ale twój interes prawny. A taki masz kiedy zabezpieczasz swój dom przed zalaniem, kiedy domagasz się terenu pod przedszkole czy szkołę. Ja z Panią Markert nie mam o czym dyskutować. Po prostu złożę swój wniosek do studium i uwagi do treści projektu ( a raczej do błędów w treści ). Mam nadzieję, że przed kolejnym oficjalnym wyłożeniem tego projektu studium będą one przedmiotem dyskusji pracowników planowania i zainteresowanych sprawą mieszkańców.

 
Dokładnie tak myślę

By: Jarek Aranowski (Gość IP 77.255.47.137) on 21-09-2011 06:55

Jacku, akurat w tym zawsze się zgadzaliśmy. Nie słyszałem, aby ktoś z KWW Inicjatywa Obywatelska miał inne zdanie. Szkoda, że teraz niektórzy sugerują iż jest inaczej. Składanie wniosków tylko przez właścicieli nieruchomości robi z jednego z najważniejszych lokalnych aktów prawnych coś, co będzie zaspakajać interesy wąskiej grupy. Mam nadzieję, że jednak ktoś się opanuje i zrozumie, że Gmina nie jest dla tych, którzy chcą ją sprzedać tylko dla tych, którzy chcą tu mieszkać i ją rozwijać. Za trzy lata wójtowie i radni będą rozliczani przez mieszkańców, również tych "nowych", którym zabrania się składać wnioski. Radzę o tym pamiętać. A co do wniosków. Złożyłem w ustawowym terminie. Żadnej odpowiedzi nie otrzymałem (bo w sumie nie muszę). Jakoś nie widzę aby ktokolwiek chciał je uwzględniać. Nadal po środku naturalnych terenów zalewowych pomiędzy Długą i Starzyńskiego widnieje działka budowlana będąca w większości pod wodą. Jej właściciel zdaje się zaproponował wykupienie Gminie. Suma uwzględniając obecne uwarunkowania ponoć szokująca. A zbiornika w tym miejscu, choć się o to prosi NIET


A po co?

By: Małgorzata Kaiper (Gość IP 79.185.139.184) on 22-09-2011 10:45

To jest bardzo kontrowersyjna sprawa. Z jednej strony jest tzw. interes społeczny, z drugiej prawo własności. Zapis w ustawie określający osoby, które maja prawo wnioskowania i protestów, uwzględnia w zasadzie to drugie. I, powiem szczerze, że jeżeli ktoś chciałby za wszelką cenę należącą do mnie działkę przeznaczyć na teren zielony, uniemożliwiając mi w zasadzie dysponowanie nią ( tak się zresztą niestety w wielu miejscach Polski ciągle jeszcze dzieje w oparciu o poprzednie ustawy)to nie byłabym zadowolona. Myślę, że niewielu osobom by się to podobało. Dlatego, jak pisałam na początku, ten kij ma dwa końce. 
A jeśli chodzi o spotkanie, to uważam, że było to dobre forum, na którym Konrad mógłby uzyskać odpowiedzi na część swoich wątpliwości i pytań. Bez próby wyjaśniania wątpliwości - to jest działanie pro forma, a nie realne protestowanie.

 

Konsultacje studium

Napisany przez: Małgorzata Kaiper (Gość IP 83.6.110.11) z 20-09-2011 14:36

W ubiegły poniedziałek i wczoraj w Urzędzie Gminy odbyły się konsultacje w sprawie studium. Uczestniczyli w nich projektanci. Zabrakło niestety wyżej zainteresowanych. A szkoda,może mogliby zadać kilka ważnych pytań i co nieco, co budzi ich wątpliwości wyjaśnić. Czasem warto szukać wiedzy u źródła. 
Nie akceptujących zapisy w projekcie studium informuję, że do 30.09.11 należy składać wnioski do studium, z tym, że mogą one dotyczyć własnego gruntu.

 
1 odpowiedzi

Jakie wnioski można składać?

By: Konrad Zubko (Zarejestrowany IP 80.239.242.159) on 21-09-2011 13:26

1. Zgodnie z powyższą informacją wniosek może dotyczyć własnego gruntu, a moje uwagi dotyczą przekroju Studium. Jeżeli ktokolwiek odpowiedzialny za Studium przeczyta moje uwagi i na ich podstawie wniesie poprawki wszyscy będziemy szczęśliwsi. 
Jeżeli nikt niczego nie poprawi, to np. zaleją nas ścieki, których oczyszczalnia nie zdoła przerobić. 
 
2. W trakcie konsultacji nad Studium odbywało się spotkanie mieszkańców Osiedla Raszyn II w Zarządzie którego jestem. 
 
3. Nie byłem ani na konsultacjach ani na spotkaniu, bo postanowiłem nie roznosić wirusa który dopadł mnie właśnie w poniedziałek.

 

Brawo Konrad

Napisany przez: Jacek Wiśniewski (Gość IP 77.255.48.130) z 12-09-2011 21:09

Konrad gratuluje pracy nad Studium. Ale i tak to nie wszystkie wpadki projektantów. Ja wyłapałem jeszcze 17 błędów. W tym kilka powalających. Są też i zabawne. Otóż nasze Studium powołuje do życia trasę N-S, której Polska nie buduje od 20 lat. Brawo. To może jeszcze wpiszmy "Stalinogród" jako nazwę którejś wsi. Również nie ma jakiejś trasy Salomea - Wolica. Ta droga to S8. Z rzeczy ważnych to np. łatwo dla Studium policzyć docelową liczbę mieszkańców. Obszary odralniane, średnie wielkości działek, średnie ilości osób w rodzinie. I będzie tego coś ok. 55 tysięcy z obecnymi mieszkańcami. W Studium jest jedna oczyszczalnia na 35000 tysięcy. A reszta? Brak wrysowanych zbiorników retencyjnych to prawdziwy sabotaż. Z zapisów o ochronie środowiska wynika, że albo autor nie zna dyrektyw unijnych albo będziemy obszarem bez ich respektowania po przyjęciu treści Studium. Sądzę, że przed podjęciem tej ważnej uchwały nasz samorząd i zainteresowanych mieszkańców czeka duuuużo pracy.

 
1 odpowiedzi

czytelnictwo w Gminie

By: Konrad Zubko (Zarejestrowany IP 193.105.35.151) on 14-09-2011 07:22

Gdyby więcej osób dokumenty czytało, 
to by się lepsze studium miało. 
Każdy coś swojego zobaczy, 
i razem się nie spartaczy.

 
Free business joomla templates